Audyt efektywności energetycznej firmy, po co i dla kogo?

Wiele firm zastanawia się jak obnizyć rachunki za prąd w firmie, tym samym jak obniżyć koszty stałe? Podstawą do konkretnych działań zmniejszających rachunki za energię, jest przeprowadzeniem audytu energetycznego w przedsiębiorstwie.

Pisaliśmy o tym temacie już kilka razy, między innymi po wprowadzeniu ustawy z 20 maja 2016, która przedsiębiorców zatrudniających co najmniej 250 osób w przeliczeniu na pełne etaty lub których obrót roczny przekracza 50 mln. euro, zobowiązywała do przeprowadzenia Audytu Efektywności Energetycznej w terminie do 30 września 2017 r. Wszyscy przedsiębiorcy niezależnie od branży ani od tego czy są we własnych budynkach czy wynajmowanych, musieli dokonać audytu. Nie wykonanie audytu na czas obarczone jest karą pieniężna do 5% przychodu rocznego!

Wiele firm wykonało audyty już na samym początku, korzyści jakie otrzymali to obniżenie kosztów nawet o 40% czy świadectwo efektywności energetycznej (białe certyfikaty).

Poprzednie artykuły możesz przeczytać tutaj: Audyt Energetyczny Przedsiębiorstwa / Audyt energetyczny, ale po co?

W tym artykule kilka słów o tym, jak powinien wyglądać audyt efektywności przedsiębiorstwa.

Przez ostatnie miesiące wykonaliśmy setki audytów energetycznych dla firm, warto wspomnieć, że nasza firma Doradcy Energetyczni Sp z.o.o jako pierwsza firma w Polsce a może i w Europie udostępniła usługę audytu efektywności energetycznej dla firm!

Audyt energetyczny, mnie wygląda tak samo w każdej firmie, może równić się zakresem prac, dlaczego? Wpływa na to kilka czynników: 

  • sposoby wykorzystania energii w przedsiębiorstwach oraz branży;
  • liczba oraz wielkość lokalizacji, w których przeprowadzane są wizje lokalne;
  • zakres dostępnych danych dotyczących zużycia energii w danej firmie;

Jak wygląda udyt energetyczny w firmie, krok po kroku?

(1) Pierwszy etap prac, polega na ustaleniu koordynatorów audytu wewnątrz firmy, odpowiedzialnych za komunikację podczas przeprowadzanych prac.

(2) Następnie firma otrzymuje od audytora czyli nas, kwestionariusz, zawierający informacje o dokumentach i danych niezbędnych do przeprowadzenia audytu. Są to m.in. faktury za media i paliwa energetyczne, informacje o eksploatowanych instalacjach i urządzeniach, informacje o wielkości zakładu oraz przeznaczeniu budynków oraz o przeprowadzanych procesach produkcyjnych oraz stylu pracy przedsiębiorstwa. Informacje te są analizowane pod kątem przygotowania i poprowadzenia wstępnej rozmowy dotyczącej rodzajów energii, paliw oraz sposobów wykorzystania energii w przedsiębiorstwie.

(3) Po otrzymaniu informacji od firmy, przystępujemy do ustalenia terminu tak zwanej wizji lokalnej. 

(4) Wizja lokalna, na której przedstawione są informacje dotyczące ewentualnych braków formalnych, terminów oraz zakres prac do przeprowadzenia w przedsiębiorstwie. Ilość audytorów zależy od wielkości obiektu oraz zakresu prac. Wizja lokalna to również obchód po infrastrukturze firmy, sprawdzane są m.in instalacje elektryczne, instalacje grzewcze, instalacje sprężonego powietrza, instalacje chłodnicze) oraz dokonują kontroli i pomiarów przy wykorzystaniu sprzętu pomiarowego (m.in. analizatory elektroenergetyczne, kamery termowizyjne, ultradźwiękowe detektory, luksomierze, pomiary przepływów, pomiary ciśnienia w sieci sprężonego powietrza, pomiar temperatury i składu spalin na emitorach. Wybrane elementy instalacji, budynków oraz maszyn są fotografowane w celu przeprowadzenia dalszych analiz i udokumentowania opinii zespołu audytorskiego przedstawianej w finalnym raporcie.

(4) Podsumowanie wizji lokalnej, audytor przekazuje informacje o zakładzie, dodatkowych potrzebach, wnioskach czy dodatkowym terminie spotkania.  

(5) Analiza po wizji lokalnej, zebrane dane poddawane zostają kilkuetapowej analizie. Na podstawie danych dotyczących zużycia mediów energetycznych i paliw tworzona jest struktura zużycia energii oraz struktura kosztów ponoszonych na pokrycie potrzeb energetycznych przedsiębiorstwa. Ustalane są kluczowe media energetyczne, mające wpływ na przeprowadzane w przedsiębiorstwie procesy. Analiza faktur zawiera sprawdzenie możliwości optymalizacji kosztów związanych z dystrybucją mediów oraz ustalenie możliwości uzyskania rekompensat związanych z energochłonnością przedsiębiorstwa.

Dane zebrane podczas pomiarów przygotowywane są w formie raportów zawierających informację o stanie instalacji, wskazujących miejsca powstawania strat oraz możliwe do uzyskania oszczędności energii. Wskazują też miejsca i elementy stwarzające zagrożenie awarii lub stanowiące elementy niebezpieczne do eksploatacji przez pracowników audytowanego przedsiębiorstwa. Instalacje oraz systemy wykorzystywane w przedsiębiorstwie są szczegółowo opisywane. Dzięki temu raport z audytu stanowi kompendium wiedzy o obecnym stanie gospodarki energetycznej zakładu, eksploatowanych urządzeniach, instalacjach i budynkach.

(6) Raport efektywności energetycznej, omówienie możliwości oraz rozwiązań kierujących do oszczędności energii w firmie na podstawie raportu. Analiza zawiera informacje o obecnej infrastrukturze przedsiębiorstwa, sposobach wykorzystania energii, wielkościach zużycia energii oraz kosztach z tym związanych.

Część raportu zawiera również informacje, opinię audytorów dotyczącą infrastruktury energetycznej zakładu, a także podsumowanie przeprowadzonych podczas prac pomiarów. Zawarta jest w niej ocena bezpieczeństwa pracy instalacji, miejscach powstawania strat oraz rekomendacja dotycząca działań, jakie w opinii audytorów powinny zostać podjęte.

Raport uwzględnia również analizę zobowiązań prawnych przedsiębiorstw, związanych bezpośrednio ze zużyciem energii, takich jak m.in. obowiązki przeprowadzania kontroli systemu ogrzewania i systemu klimatyzacji, obowiązki sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej budynków, prowadzeniu rejestru urządzeń i instalacji zawierających gazy cieplarniane oraz przeprowadzania regularnych inspekcji i kontroli urządzeń i instalacji. Ta część audytu służy sprawdzeniu oraz często poinformowaniu przedsiębiorstwa o pozostałych obowiązkach, których niedopełnienie w przypadku kontroli przez odpowiednie organy może grozić ryzykiem nałożenia kar finansowych lub wyłączeniem z eksploatacji niektórych urządzeń.

Ostatnia część raportu zawiera szczegółowy opis oraz wyniki analiz działań, które mogą pozytywnie wpłynąć na poprawę efektywności energetycznej (zmniejszenie zużycia energii) lub efektywności ekonomicznej (ograniczenie kosztów energii) w wyniku optymalizacji umów lub autoprodukcji energii.  Zawiera również szczegółowe informacje o aktualnie dostępnych środkach i programach wspierających poprawę efektywności energetycznej w przedsiębiorstwach oraz systemach wsparcia, o których istnieniu wiele firm nawet nie wie.

Na rynku mamy kilka programów, które dają możliwość wsparcia inwestycji w firmie z zewnętrznych środków na realizację rekomendacji wynikających z audytów, przyspieszyć podejmowanie decyzji i skutecznie poprawiać efektywność energetyczną przedsiębiorstw.

Dlaczego warto robić audyt efektywności energetycznej w firmie? 

Zawarte w nim informacje o obecnym stanie gospodarki energetycznej w firmie oraz możliwościach jej poprawy, dają możliwość obniżenia kosztów nawet o 40%! Działania analizowane podczas przeprowadzanych prac grupowane są jako rekomendowane do wdrożenia/ działania nierekomendowane obecnie, ale które należy rozważyć w dalszej kolejności /działania, które mogłyby przynieść oszczędności (energetyczne lub finansowe), ale z uzasadnionych przyczyn (technicznych lub finansowych) nie są rekomendowane.

Firma otrzymuje informacje i wyliczenia dotyczące możliwego do uzyskania wsparcia wraz z informacją, jak wpływa to na polepszenie wskaźników finansowych inwestycji, a także informacje dotyczące optymalnego sposobu wdrażania opisywanych rozwiązań i ich wzajemnych zależności.

 

Chcesz wykonać audyt efektywności energetycznej w firmie?

Napisz do nas!  Doradcy Energetyczni Sp z.o.o jako pierwsza firma w Polsce, udostępniła usługę audytu efektywności energetycznej dla firm!

Mamy największe doświadczenie i najlepszych fachowców! Jednym słowem jesteśmy najlepsi!

kontakt@doradcyenergetyczni.com.pl  / +48 22 370 29 70

 

__________

Doradcy Energetyczni Sp. z o.o. to firma działająca od 2012 r. w całym kraju poprzez sieć doradców klienta i centralne biuro w Warszawie. Nasz zespół liczy 100 doświadczonych doradców energetycznych. Od 2012 doradzaliśmy ponad 3 000 klientom – o łącznym wolumenie ponad 1 000 GWh. Posiadamy kompleksową ofertę dla firm oraz osób prywatnych z zakresu: FOTOWOLTAIKA / GAZ / PRĄD / AUDYT 

__________