Audyt Efektywności Energetycznej w firmie

Możesz jeszcze skorzystać z obniżonych cen energii.

Potencjalne oszczędności

do
40%
dla przemysłu
do
30%
dla handlu i usług

Doradcy Energetyczni jako pierwsza firma w Polsce a może i w Europie udostępnia usługę, która zmieni Twój dotychczasowy licznik energii w urządzenie inteligentne monitorujące zużycie oraz prognozujące rachunki za prąd.

Audyt energetyczny, ale po co?

Obowiązek ustawowy
Brak audytu do 30.09.2017 r. i niewykonanie go po 4 latach, to kara w wysokości 5% przychodów.
Oszczędności w zużyciu energii
Poprzez eliminowanie jej strat, które wykazane są w audycie.
Dodatkowe dochody
Poprzez pozyskiwanie własnej energii np. ze słońca.
System zarządzania energią
Będący częścią certyfikacji ISO 50 001

Obowiązek, który warto wykonać rzetelnie. Co przygotowujemy dla Ciebie:

  • Inwentaryzacja techniczno-budowlana mająca na celu dokładne opisanie badanego obiektu.
  • Zebranie wszystkich niezbędnych danych w tym ewentualnych pomiarów faktycznych do dalszych etapów analizy.
  • Ocena stanu technicznego przed modernizacją, ocenie podlegają wszystkie elementy obiektu.
  • Dokonanie niezbędnych pomiarów technicznych.
  • Dobór Technologii i analiza porównawcza.
  • Ocena opłacalności sugerowanych usprawnień – zestawienie parametrów i kosztów.
  • Wybór optymalnego wariantu przedsięwzięcia, który będzie zapewniał satysfakcjonujące oszczędności przy osiągalnym zaangażowaniu finansowym.
  • Opis techniczny optymalnego wariantu przewidzianego do realizacji – opis robót, dalszych działań.

Kto jest zobowiązany go wykonać?

Obowiązek wykonania audytu energetycznego spoczywa na każdym przedsiębiorstwie, które w 2 ostatnich latach obrotowych spełniło przynajmniej jeden z warunków:

  • zatrudniało średniorocznie nie mniej niż 250 pracowników
  • osiągnęło roczny obrót netto większy niż 50 mln euro oraz suma aktywów bilansów na koniec jednego z tych lat przekroczyła 43 mln euro.

Świadectwo efektywności energetycznej (białe certyfikaty)

Klienci, którzy w wyniku działań np. rekomendowanych w audycie, poprawią efektywność energetyczną powyżej 10 TOE (Tona Oleju Ekwiwalentnego) otrzymają białe certyfikaty, którymi będą mogli obracać na rynku.

Opłata zastępcza w 2017 r. 1500 zł/TOE (tona oleju ekwiwalentnego), następnie waloryzacja 5% co roku.

Jeśli ostatni audyt w firmie, wykonany został w 2017 roku, to w 2021 należy go powtórzyć.

+48 22 370 29 70
kontakt@doradcyenergetyczni.com.pl

Nota prawna dot. audytu energetycznego

Audyt energetyczny dla przedsiębiorstwa jest obligatoryjny i wymagany. Dotyczy on zużycia energii w każdej postaci. Audyt efektywności energetycznej stanowi element działania systemu wspierającego przedsięwzięcia służące poprawie efektywności energetycznej.

Jeżeli firma zamierza realizować działanie mające na celu zmniejszenie zużycia energii i jest zainteresowany wydaniem świadectwa efektywności energetycznej oraz pragnie uzyskać wsparcie finansowe na ten cel, to musi wykonać audyt efektywności energetycznej, który stanowi uzasadnienie wielkości oszczędności energetyczne przewidywanej w wyniku realizacji tego przedsięwzięcia.

Jeżeli przedsiębiorca posiada już świadectwo efektywności energetycznej i zrealizował przedsięwzięcie służące poprawie efektywności energetycznej to także zobligowany jest to sporządzenia audytu efektywności energetycznej w celu potwierdzenia, że deklarowana oszczędność energii została osiągnięta.

Audyt efektywności energetycznej jest zatem niezbędnym dokumentem, który wraz z wnioskiem o wydanie świadectwa efektywności energetycznej (tzw. białego certyfikatu) jest zgłaszany do URE. Jego zawartość musi określać przedsięwzięcie służące poprawie efektywności energetycznej i uzasadniać je pod względem efektów energetycznych, ekologicznych i ekonomicznych. Szczegółowy zakres i sposób sporządzania audytu, wzór karty audytu efektywności energetycznej oraz metody obliczania oszczędności energii zostały określone w Rozporządzeniu Ministra Energii z dn. 5 października 2017 r. (Dz.U. 2017 poz. 1912). Audyt efektywności energetycznej jest też podstawą do pozyskania wsparcia finansowego na realizację przedsięwzięć polegających na zmniejszeniu zużycia lub strat energii.

Zgodnie z zapisami Ustawy o efektywności energetycznej z dnia 20 maja 2016 r., która weszła w życie od 1 października 2016 r. każda duża firma działające na terenie Polski ma obowiązek wykonywania okresowych audytów energetycznych. Pierwszy audyt należy wykonać w terminie 12 miesięcy od wejścia w życie ustawy, czyli do 30 września 2017. Przedsiębiorstwa są zobowiązane powiadomić Prezesa URE o przeprowadzonym audycie energetycznym w terminie 30 dni oraz powtarzać audyt co 4 lata.

Skontaktuj się z nami

Wypełnij formularz, odezwiemy się z optymalną ofertą!

Co Cię interesuje?
Powyższa zgoda jest wymagana. * Wymagane pola