Program „Czyste powietrze”

Jest pierwszą ogólnokrajową inicjatywą walki ze smogiem.

Program przewiduje dofinansowania na:

 •  źródło ciepła – wymiana starych, wysokoemisyjnych kotłów węglowych na ekologiczne źródła energii, np. pompę ciepła, instalację fotowoltaiczną, kolektory słoneczne, rekuperację czy wykonanie instalacji centralnego ogrzewania),
 • instalację centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej,
 • wentylację mechaniczną z odzyskiem ciepła,
 • mikroinstalację fotowoltaiczną,
 • ocieplenie przegród budowlanych,
 • stolarkę drzwiową i okienną dokumentację (audyt energetyczny, dokumentacja projektowa).
pompa ciepła program moje ciepło

Do kogo skierowane jest dofinansowanie?

Osoby fizyczne będące właścicielami lub współwłaścicielami jednorodzinnych budynków mieszkalnych, lokali mieszkalnych wydzielonych w budynkach jednorodzinnych (z wyodrębnioną księgą wieczystą). Podstawowe dofinansowanie (do 30 tys. zł brutto) adresowane jest do osób o dochodzie rocznym nieprzekraczającym 100 tys. zł netto.

Jeśli łączne zarobki osób wspólnie mieszkających i utrzymujących się w danym gospodarstwie domowych nie przekraczają w przeliczeniu na osobę 1400 zł netto, można ubiegać się o podwyższone dofinansowanie (do 37 tys. zł brutto). Dla osób mieszkających samotnie kwota ta wynosi 1960 zł netto. Z wyższej kwoty dofinansowania mogą skorzystać też osoby prowadzące działalność gospodarczą, pod warunkiem, że roczny przychód nie jest wyższy niż 30 minimalnych wynagrodzeń za pracę (z grudnia roku poprzedzającego rok złożenia wniosku).

Jakie dokumenty potrzebne są do złożenia wniosku?

Warunki dofinansowania

 • Wnioski o dofinansowanie rozpatrywane są w terminie 30 dni od daty wpływu wniosku o dotację oraz w terminie 14 dni od daty wpływu wniosku o dotację z przeznaczeniem na częściową spłatę kredytu bankowego.
 • Dotacja przyznawana i wypłacana jest przez WFOŚIGW swoim działaniem obejmujący teren województwa, w którym modernizowany budynek jest zlokalizowany.
 • Wypłacenie środków nastąpić może w całości lub w maksymalnie 3 częściach na rachunek bankowy wykonawcy/sprzedawcy lub Beneficjenta w terminie do 30 dni.
 • Wszystkie urządzenia oraz materiały wykorzystane do termomodernizacji muszą być fabrycznie nowe.
 • Dofinansowanie nie jest udzielane na przedsięwzięcia, których wnioskowana kwota dotacji jest niższa niż 3 tysiące złotych. Wyjątek stanowią przedsięwzięcia, w zakres których wchodzi zakup i montaż źródła ciepła.
 • Ubiegać się można również o dofinansowanie w formie dotacji z przeznaczeniem na częściową spłatę kapitału kredytu bankowego.
 • W sytuacji wydzielenia lokali mieszkalnych w budynku mieszkalnym dotacja przysługuje osobno na każdy z tych lokali.
 • Nie udziela się dotacji na przedsięwzięcia, na które Beneficjent otrzymał już dofinansowanie w ramach programu „Stop Smog”
 • Dotacja będzie udzielona każdemu Wnioskodawcy, który spełni warunki Programu, aż do wyczerpania budżetu ProgramuOkres realizacji przedsięwzięcia wynosi do 30 miesięcy od daty złożenia wniosku o dofinansowanie lecz nie później niż do 30.06.2029 r.

Skorzystaj z dofinansowania z Doradcami Energetycznymi

Doradcy Energetyczni pomagają w uzyskaniu środków, a dzięki naszym ekipom monterów realizujemy inwestycje w 1 miesiąc.

Skontaktuj się z nami

Wypełnij formularz, odezwiemy się z optymalną ofertą!

Co Cię interesuje?
Powyższa zgoda jest wymagana. * Wymagane pola