Tylko do 30 czerwca wniosek o dofinansowanie dla firm!

Tylko do 30 czerwca 2020 roku, można złożyć wniosek o dofinansowanie z tytułu wzrostu cen energii elektrycznej w II półroczu 2019 r. Wiele firm nie jest tego świadomych, przez co straci. 

Ceny energii w Polsce są aktualnie jednymi z najwyższych w całej Europie oraz najwyższymi wśród naszych sąsiadów. Za jej wzrost odpowiada obecnie system, który wymusza zakup uprawnień do emisji dwutlenku węgla, których cena od lipca 2018 dynamicznie rosła. Pomimo faktu, że  cena uprawnień do emisji w ostatnim czasie spadła, to jej poziom dalej znacząco odbiega od ceny w 2018 roku.

Rosnące ceny energii nabrały politycznego i społecznego znaczenia na skalę, która skłoniła ustawodawców do wprowadzenia systemów wsparcia, mających na celu utrzymanie konkurencyjności na globalnym rynku. Były to:

  1. Rekompensaty z tytułu ponoszonych kosztów zakupu prawa do emisji, wg Ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o systemie rekompensat dla sektorów i podsektorów energochłonnych
  2. Rozwiązania wynikające z ustawy „prądowej”:
  3. Dofinansowanie z tytułu wzrostu cen energii elektrycznej stanowiące pomoc de minimis
  4. Wypłata kwoty różnicy ceny
  5. System zamrożenia cen energii elektrycznej dla poszczególnych odbiorców

Duża liczba średnich i dużych przedsiębiorstw, uprawnionych do uzyskania wsparcia w postaci pomocy de minimis z tytułu wyższych cen energii elektrycznej w II półroczu 2019 r., nie posiada wiedzy o tej formie wsparcia. Warto zauważyć, że w celu uzyskania dofinansowania niezbędne jest złożenie wniosku do Zarządcy Rozliczeń S.A. Wniosek może zostać złożony w terminie do 30 czerwca 2020 pod rygorem utraty prawa do otrzymania dofinansowania.

Na jakie środki mogą liczyć firmy?

Ustawa z dnia 13 czerwca 2019 r. zmieniająca ustawę o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw, ustawę o efektywności energetycznej oraz ustawę o biokomponentach i biopaliwach ciekłych wprowadziła możliwość pozyskania dopłat do energii elektrycznej z tytułu wyższych cen tej energii w II półroczu 2019. Dopłaty uzyskuje się za pomocą wniosku wysłanego i podpisanego elektronicznie do Zarządcy Rozliczeń S.A.

We wniosku wskazuje się kwotę pomocy, o którą wnioskujemy. Konieczne jest jej obliczenie zgodnie z metodyką zawartą w Ustawie, w oparciu o dane z faktur za energię elektryczną. Oświadczenie o udzielonej pomocy zostaje wydane przez Zarządcę Rozliczeń oraz doręczone odbiorcy końcowemu drogą elektroniczną. Dzień zatwierdzenia wniosku uznawany jest jako dzień udzielenia pomocy publicznej.

Dofinansowanie stanowi pomoc de minimis, dla której co do zasady określone są odpowiednie limity w zależności od sektora prowadzonej działalności:

  • 200 000 euro w ciągu 3 kolejnych lat podatkowych,
  • 100 000 euro w ciągu 3 kolejnych lat podatkowych – dla firm z sektora transportu drogowego,
  • 30 000 euro w ciągu 3 kolejnych lat podatkowych – dla firm z sektora rybołówstwa i akwakultury,
  • 15 000 euro w ciągu 3 kolejnych lat podatkowych – dla firm z sektora rolnego.

Warto zauważyć, że wielkość tej pomocy uzależniona jest od pomocy wcześniej uzyskanej w perspektywie 3 lat. Dlatego przy występowaniu o kwotę pomocy warto upewnić się na temat wielkości dostępnego dla siebie limitu.

Ważna, informacja prawna!

Dofinansowanie z tytułu wzrostu cen energii elektrycznej mogą uzyskać odbiorcy końcowi – średnie i duże przedsiębiorstwa – z wyłączeniem podmiotów wykonujących działalność gospodarczą określoną w Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) 2007 lub w Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) 2015 i oznaczoną odpowiednio następującymi kodami: 24.42; 08.91; 20.13; 24.43; 14.11 (ex 32.99); 24.10; 24.20.1; 17.12; 20.15(ex 38.21); 24.44; (ex. 19.10) 20.14; 13.10; 20.60; 07.10 (ex 09.90); 20.16.10; (ex 20.16.51.0); (ex 20.16.30.0); (ex 20.16.40.0); 17.11.14.0, wytwarzający co najmniej jeden produkt z wyżej wymienionego sektora oraz podsektora, posiadający tytuł prawny do instalacji w rozumieniu art. 3 pkt 6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska oraz eksploatujący tę instalację. Okres, za który możliwe jest uzyskanie dopłat to sześć miesięcy od 1 lipca 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.

PODSTAWA PRAWNA I MATERIAŁY ŹRÓDŁOWE

Ustawa z dnia 13 czerwca 2019 r. zmieniająca ustawę o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw, ustawę o efektywności energetycznej oraz ustawę o biokomponentach i biopaliwach ciekłych

• Obwieszczenie Ministra Energii z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie pozostałych kosztów jednostkowych oraz stawki dofinansowania

• Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 19 lipca 2019 r. w sprawie sposobu obliczenia kwoty różnicy ceny i rekompensaty finansowej oraz sposobu wyznaczania cen odniesienia

• Ustawa z dnia 28 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw

• Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o systemie rekompensat dla sektorów i podsektorów energochłonnych

• Ustawa z dnia 12 czerwca 2015 r. o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych

• Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska

• Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców

• Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis

• Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym

• Rozporządzenie Komisji (UE) nr 717/2014 z dnia 27 czerwca 2014 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rybołówstwa i akwakultury

 

Potrzebujesz pomocy w tej sprawie?

Napisz do nas!

Sprawdzimy to dla Ciebie i przygotujemy bezpłatną ofertę: kontakt@doradcyenergetyczni.com.pl 

 +48 22 370 29 70

__________

Doradcy Energetyczni Sp. z o.o. to firma działająca od 2012 r. w całym kraju poprzez sieć doradców klienta i centralne biuro w Warszawie. Nasz zespół liczy 100 doświadczonych doradców energetycznych. Od 2012 doradzaliśmy ponad 3 000 klientom – o łącznym wolumenie ponad 1 000 GWh. Posiadamy kompleksową ofertę dla firm oraz osób prywatnych z zakresu: FOTOWOLTAIKA / GAZ / PRĄD / AUDYT 

__________