zakup Fotowoltaiki

Zmiany w programie Prosument

Rada Nadzorcza Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zatwierdziła zmiany w programie „Prosument . Najważniejsze zmiany to:

  • Klient korzystajacy z dofinansowania w ramach programu nie będzie mógł korzystać z taryf gwarantowanych przewidzianych ustawą o OZE. Nadwyżki energii z instalacji będą mogły być odsprzedawane po cenie rynkowej a także będzie można korzystać z bilansowania półrocznego (net-meteringu) co w rezultacie może być bardziej korzystne niż taryfy gwarantowanych.
  • Przedłużenie okresu obowiązywania dotacji w wysokości 20% dla źródeł ciepła i 40% dla źródeł energii elektrycznej, do końca 2016 r.;
  • Obniżenie  maksymalnego jednostkowego kosztu kwalifikowanego dla kolektorów słonecznych i systemów fotowoltaicznych z poziomu 8000 zł. do 7000 zł. dla instalacji do 5 kWp i 6000 zł. dla instalacji większych niż 5 kWp do 40 kWp.  Jeżeli projekt instalacji przewiduje montaż akumulatorów do magazynowania energii elektrycznej – maksymalny koszt kwalifikowany instalacji powiększa się o 5 000 zł/kWh pojemności akumulatora.