Ulgi w podatkach dla inwestujących w fotowoltaikę

Osoby indywidualnie inwestujący w instalacje fotowoltaiczne dla własnego domu jak i przedsiębiorcy budujący elektrownie słoneczną na potrzeby firmy odniosą wymierne korzyści podatkowe. Gospodarstwa Rolne zapłacą mniejszy podatek rolny a właściciele domów odliczą koszty w zeznaniu rocznym. Poniżej przedstawiamy szczegóły dotyczące obowiązującego prawa.

Ulgi w podatkach dla osób indywidualnych inwestujących w fotowoltaikę

Jeżeli jesteś właścicielem lub współwłaścicielem domu i w którym zużywasz energię na własne potrzeby. Od 1 stycznia 2019 roku możesz odliczyć od podstawy opodatkowania koszty poniesione od na termomodernizację. Chodzi m.in. o zakup i montaż pomp ciepła i instalacji fotowoltaicznych.

Zgodnie z ustawą kwota odliczenia nie może przekroczyć 53 tys. zł w odniesieniu do wszystkich realizowanych przedsięwzięć termomodernizacyjnych.  Podatek może zostać odliczony zarówno, gdy rozliczamy się według skali podatkowej (stawka 18% i 32%), jak i według podatku liniowego, ryczałtu. Kwota nie znajdująca pokrycia w rocznym dochodzie może być odliczana przez 6 kolejnych lat.

Podatnik nie może odliczyć wydatków finansowane lub współfinansowanych ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej lub wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

Przykład

Pan Kowalski zakupił w naszej firmie instalację fotowoltaiczną w lutym 2019 r. Montaż nastąpił w połowie marca. Łączny koszt inwestycji wraz z montażem “pod klucz” 30650 zł brutto. Dzięki uldze klient odliczy od podstawy podatku całą wartość inwestycji co zmniejszy podatek o 5517zł (18% z 30 650 zł). Rzeczywisty koszt instalacji 25 133 zł.

Pan Nowak zakupił w naszej firmie instalację fotowoltaiczną w styczniu 2019 r. Montaż nastąpił w połowie lutego. Łączny koszt inwestycji wraz z montażem “pod klucz” 67 700 zł brutto. Dzięki uldze klient odliczy od podstawy podatku maksymalną wartość inwestycji 53 000 co zmniejszy podatek o 9540 zł (18% z 53 000 zł). Rzeczywisty koszt instalacji 58 160zł.

Prosument – system opustów

Zgodnie z ustawą o odnawialnych źródłach energii z 1 lipca 2016 r., dystrybutorzy energii czyli lokalne OSD w rozliczeniach z klientami użytkującymi domowe instalacje OZE muszą stosować system opustów. System polega na magazynowaniu przez sieć nadwyżek energii wyprodukowanych przez instalację fotowoltaiczną np. w słoneczny dzień i oddaniu jej w nocy, kiedy instalacja nie pracuje.

Sposób w jaki jesteśmy rozliczani zależy od wielkości naszej instalacji. Właściciele elektrowni słonecznych o mocy do 10 kW za każdą 1 kWh oddaną do sieci mogą sobie odebrać 0,8 kWh. Właściciele instalacji powyżej 10 kW do 40 kW mogą sobie odebrać 0,7 kWh za każdą 1 kWh oddaną. Rozliczenie opustów następuje zgodnie z okresem rozliczeniowym jaki wybrał klient czyli zazwyczaj co 6 miesięcy.

Od energii rozliczanej w ramach opustu prosument nie uiszcza opłaty dystrybucyjnej, zależnej od ilości energii elektrycznej pobranej przez prosumenta. Nie płaci również opłaty na rzecz sprzedawcy, z tytułu jej rozliczania.

Przykład
Załóżmy, że prosument w skali pół roku pobrał z sieci 1000 kWh energii a oddał 900 kWh z instalacji fotowoltaicznej. Instalacja ma moc 9 kW czyli obowiązuje tu współczynnik 0,8. Oznacza to, że prosument może pobrać za darmo (900 kWh*0,8) 720 kWh. W wyniku bilansowania zapłaci więc tylko za różnicę czyli 1000-720 =280 kWh. Jeżeli prosument oddałby więcej niż pobrał wówczas ma czas na jej zbilansowanie przez rok.

Przeczytaj również: 5 miesięcy po ustawie zamrażającej ceny…

Ulgi w podatkach dla gospodarstw rolnych inwestujących w fotowoltaikę

Zgodnie z art. 13 o podatku rolnym, płatnikom, którzy zainwestowali w urządzenia służące ochronie środowiska lub Odnawialne Źródła Energii, przysługuje ulga inwestycyjna. Polegająca na odliczeniu od podatku rolnego 25 % kosztów inwestycji.

Ulga inwestycyjna przysługuje podatnikom podatku rolnego m.in: osobom fizycznym, osobom prawnym, jednostkom organizacyjnym, w tym spółkom, nieposiadającym osobowości prawnej, które są:

  • właścicielami gruntów,
  • posiadaczami samoistnymi gruntów;
  • użytkownikami wieczystymi gruntów;
  • posiadaczami gruntów, stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki
  • samorządu terytorialnego,

Załóżmy, że nasz klient, który prowadzi gospodarstwo rolne płaci 5 tys. podatku rolnego w skali roku. Inwestuje w instalacje fotowoltaiczną 50 tys. zł, 25 proc. z tego, czyli 12,5 tys. zł to kwota do odliczenia. Rolnik do swojego urzędu gminy dostarcza fakturę za inwestycję plus wniosek i przez 2,5 roku nie płaci podatku rolnego.

W innym wypadku nasz klient płaci podatek rolny w wysokości 1000 zł rocznie. Inwestuje w fotowoltaikę 40 tys zł, czyli do odliczenia ma 10 tysięcy zł. Inwestycja w OZE spowoduje ze nie zapłaci podatku rolnego przez 10 lat.

Ulga inwestycyjna nie przysługuje:

  • Jeżeli wydatki poniesione na budowę instalacji fotowoltaicznej zostały sfinansowane preferencyjnymi kredytami, pożyczkami czy dotacjami, pochodzącymi ze środków publicznych.
  • Inwestycja musi być zrealizowana na terenie gminy, w której są położone grunty rolne.
  • Decyzję o przyznaniu ulgi inwestycyjnej przyznaje wójt (burmistrz, prezydent). 

Rolnicy płacący podatek VAT mogą odliczyć całość podatku VAT od instalacji.

Rolnicy Prosumenci –
Według art. 2 pkt 27 a ustawy o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. z 2015 r. poz. 478, z późń. zm.) prosumentem jest odbiorca końcowy dokonujący zakupu energii elektrycznej na podstawie umowy kompleksowej, wytwarzający energię elektryczną wyłącznie z odnawialnych źródeł energii w mikroinstalacji w celu jej zużycia na potrzeby własne niezwiązane z wykonywaną działalnością gospodarczą regulowaną ustawą o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 584, z późn. zm.). Z uwagi na fakt, że działalność rolnicza jest regulowana ustawą o podatku rolnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 617, 1579), nie ma obostrzeń prawnych, żeby rolnik został prosumentem i korzystał z systemu tzw. opustów. Patrz osoba indywidualna.

Ulgi w podatkach dla przedsiębiorstw inwestujących w fotowoltaikę

Przedsiębiorca odliczy cały Vat od instalacji fotowoltaicznej a także podatek dochodowy ponieważ inwestycja jest również kosztem w firmie.

Przeczytaj również: “Mój Prąd” – nowy program mający wesprzeć instalacje PV

Chcesz oszczędzać na energii w domu lub firmie?

Chcesz otrzymać dofinansowanie?

Napisz do nas! kontakt@doradcyenergetyczni.com.pl  / +48 22 370 29 70

__________

Doradcy Energetyczni Sp. z o.o. to firma działająca od 2012 r. w całym kraju poprzez sieć doradców klienta i centralne biuro w Warszawie. Nasz zespół liczy 100 doświadczonych doradców energetycznych. Od 2012 doradzaliśmy ponad 3 000 klientom – o łącznym wolumenie ponad 1 000 GWh. Posiadamy kompleksową ofertę dla firm oraz osób prywatnych z zakresu: FOTOWOLTAIKA / GAZ / PRĄD / AUDYT 

__________