Program „Mój Prąd” od 30.08.2019 roku

Ruszył nowy program „Mój prąd”! Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w dniu 30 sierpnia 2019 ogłosił nabór konkursowy wniosków o dofinansowanie w ramach Programu priorytetowego „Mój Prąd”.

Celem programu jest zwiększenie produkcji energii elektrycznej z mikroinstalacji fotowoltaicznych na terenie
Rzeczpospolitej Polskiej.

Dla kogo?

 • Przedsięwzięcia polegające na zakupie i montażu mikroinstalacji fotowoltaicznych – o zainstalowanej mocy elektrycznej od 2 kW do 10 kW, służących na potrzeby istniejących budynków mieszkalnych; nie podlegają dofinansowaniu projekty polegające na zwiększeniu mocy już istniejącej instalacji fotowoltaicznej,
 • Osoby fizyczne wytwarzające energię elektryczną na własne potrzeby, które mają zawartą umowę kompleksową regulującą kwestie związane z wprowadzeniem do sieci energii elektrycznej wytworzonej w mikroinstalacji.

Wnioski należy składać w terminie od 30.08.2019 r. – 20.12.2019 r. lub do wyczerpania alokacji środków.

Kwota dofinansowania:

 • Budżet na realizację celu programu wynosi do 1 000 000 tys. zł., w tym:
  dla bezzwrotnych form dofinansowania – do 1 000 000,0 tys. zł.,

Terminy i okresy wdrażania:

Program realizowany będzie w latach 2019 – 2025, przy czym:

 • zobowiązania (rozumiane jako podpisywanie umów) podejmowane będą do 2025 r. a środki wydatkowane będą do 2025 r.,
 • nabór wniosków odbywa się w trybie konkursowym, terminy, sposób składania i rozpatrywania wniosków określone zostaną odpowiednio. W ogłoszeniu o konkursie i w regulaminie konkursu, które zamieszczane będą na stronie internetowej NFOŚiGW.

Koszty kwalifikowane

 1. Okres kwalifikowalności kosztów od 23.07.2019 r. do 31.12.2025 r., przy czym:
  a) rozpoczęcie przedsięwzięcia rozumiane jest jako poniesienie pierwszego kosztu kwalifikowanego
  (data opłacenia pierwszej faktury lub równoważnego dokumentu księgowego);
  b) zakończenie przedsięwzięcia rozumiane jest jako przyłączenia mikroinstalacji do sieci;
  c) koszty kwalifikowane: zakup, montaż oraz odbiór i uruchomienie instalacji objętych
  przedsięwzięciem (panele fotowoltaiczne z niezbędnym oprzyrządowaniem) – wymaganym
  elementem instalacji są liczniki dwukierunkowe (koszt licznika nie jest kosztem kwalifikowanym).

Warunki dofinansowania:

 • kwota dotacji: do 5 tys. zł, nie więcej niż 50% kosztów kwalifikowanych;
 • dofinansowaniu podlegają instalacje niezakończone przed dniem ogłoszenia naboru wniosków;
 • dofinansowanie udziela się na projekty zakończone przed dniem złożenia wniosku
  o dofinansowanie;
 • dofinansowanie jest udzielane jednokrotnie w ramach danej umowy kompleksowej na zakup
  i dystrybucję energii elektrycznej;
 • warunkiem wypłaty środków jest wstępna akceptacja wniosku o dofinansowanie przez NFOŚiGW
  i zatwierdzenie przez Ministra Energii;
 • nie wymaga się zabezpieczenia wierzytelności;
 • urządzenia muszą być instalowane jako nowe, wyprodukowane w ciągu 24 miesięcy przed
  montażem;
 • Beneficjent zobowiązany jest do eksploatacji instalacji (we wskazanej we wniosku lokalizacji) przez
  co najmniej 3 lata od dnia wypłaty dofinansowania;
 • dofinansowanie nie może być udzielone na instalacje sfinansowane lub realizowane z innych
  środków publicznych, w tym programu „Czyste powietrze”. Jeżeli wnioskodawca zamierza ubiegać
  się o wsparcie w ramach programu „Czyste Powietrze” instalacja fotowoltaiczna, zgłoszona do
  programu „Mój Prąd” musi zostać wyłączona z zakresu programu „Czyste Powietrze”;
 • w przypadku przedstawienia kosztu zakupu i montażu instalacji dofinansowanej ze środków
  Programu priorytetowego „Mój Prąd' do rozliczenia w ramach ulgi termomodernizacyjnej, kwota
  przedstawiona do odliczenia od podatku będzie pomniejszona o kwotę otrzymanego
  dofinansowania;

Chcesz otrzymać dofinansowanie?

Pomagamy w uzyskaniu środków a dzięki naszym ekipom monterów realizujemy inwestycje w 1 miesiąc.

Zapraszamy do kontaktu 22 370 29 70