Podwyżka cen energii elektrycznej w firmie Energia dla Firm S.A.

Zarząd firmy Energia dla Firm w piśmie do swoich Klientów informuje o konieczności podniesienia ceny za energię elektryczną o 90 zł/MWh. 

W piśmie(można się z nim zapoznać tutaj) konieczność podwyżki firma argumentuje faktem wzrostu cen energii elektrycznej na Towarowej Giełdzie Energii, wzrostem cen emisji CO2 oraz wzrostem cen praw majątkowych(zielonych certyfikatów).

Jako podstawę podniesienia ceny energii powołując się na zapis w rozdziale 2 pkt 8.  Ogólnych Warunków Umowy, który brzmi:

cyt. „ W okresie obowiązywania Umowy, Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen energii elektrycznej, w szczególności w następujących przypadkach:

a) Zmianie ulegną przepisy prawa polegające na zmianie stawki podatku akcyzowego za energię elektryczną;

Nie nastąpiła w tym zakresie żadna zmiana.

b) Zmianie ulegną przepisy prawa w zakresie pozyskiwania i przedstawiania do umorzenia Prezesowi Urzędu Regulacji Energetyki świadectw pochodzenia albo uiszczenie opłaty zastępczej, o której mowa w ustawie Prawo Energetyczne;

Nie zmieniły się żadne przepisy prawa.

c) Prezes Urzędu Regulacji Energetyki wprowadzi obowiązek zatwierdzania przez sprzedawcę taryf;

Urząd nie wprowadził takiego obowiązku w stosunku do firmy Energia dla Firm.

d) Zmianie ulegną przepisy Prawa Energetycznego, rozporządzeń lub innych aktów właściwych organów skutkujące nowymi wymogami lub podwyższonymi kosztami energii elektrycznej, a które w momencie zawarcia umowy nie występowały, lub które będą skutkować wzrostem kosztów zakupu energii elektrycznej.

Nie wprowadzona żadnych zmian o których mowa w punkcie d).

e) Zmianie ulegną przepisy innych aktów prawnych wpływających na sytuację Sprzedawcy, w tym wymagania związane z członkostwem Polski w Unii Europejskiej, które w momencie podpisywania umowy nie występowały, a które zostały przyjęte i obowiązują na terenie Polski, w tym szczególności dotyczące zmniejszenia uprawnień do emisji dwutlenku węgla do atmosfery.”

Faktem jest, że w marcu 2018 ukazała się dyrektywa 2018/410 Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) zmieniająca dyrektywę 2003/87/WE.

Wprowadzane zmiany dotyczą jednak kolejnego (czwartego), okresu funkcjonowania systemu, przypadającego na lata 2021-2030, co ważne konieczne jest również  przyjęcie aktów wykonawczych na poziomie europejskim, których jeszcze nie ma. Dodatkowo zmiany wynikające z dyrektywy muszą zostać wprowadzone do polskiego prawa do dnia  9 października 2019 roku. 

Czy któreś z powyższych przesłanek miała miejsce i uzasadnia podniesienie ceny energii elektrycznej? Nie – naszym zdaniem  nic takiego nie miało miejsca?! Wprowadzona podwyżka ceny energii elektrycznej jest w naszej opinii niezgodna z zawartą umową.

W cytowanym piśmie od zarządu Energi dla Firm zamieszczono wykres obrazujący spektakularny wzrost ceny energii kontraktu kwartalnego Q4-2018.

Energia dla Firm

Popatrzmy na ten sam produkt z innej perspektywy.

Do pozostałych wykresów i argumentów nie będziemy się odnosić. Powyższe w zupełności wystarczy. Szkoda, że w momencie kiedy ceny energii elektrycznej spadały firma nie wyszła z inicjatywą obniżenia cen swoim Klientom – tym samym dzieląc się z Klientami wypracowanymi zyskami. Ceny energii elektrycznej są ruchome jak to na giełdzie raz idą w górę raz idą w dół.

Drogi Kliencie nie daj się i walcz o swoje. Nie możesz być karany za złe decyzje firmy, która nie zabezpieczyła odpowiednio swoich zakupów energii elektrycznej a teraz chce ukarać Klienta za swoje błędne decyzje. Na palcach jednej ręki można policzyć firmy, które zachowały się podobnie ale o tym w następnym wpisie na naszym blogu.

Szanowny Kliencie jeżeli potrzebujesz pomocy dzwoń i pisz pomożemy jak tylko możemy.