Nowe stawki opłaty mocowej na rok 2021!

Przedstawiamy nowe stawki, opłaty mocowej na rok 2021 przedstawione przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki Nr 63/2020. Poniżej informacja z ustawy.

Działając na podstawie art. 74 ust. 4 pkt 1) oraz art. 70 ust. 1 ustawy z dnia 8 grudnia 2017 r. o rynku mocy (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 247, dalej Ustawa), w związku z art. 16 pkt 1) ustawy z dnia 14 sierpnia 2020 r. o zmianie ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych oraz niektórych innych ustaw (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1565 ze zm.)
informuję, iż od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r. stawki opłaty mocowej, bez podatku od towarów i usług 1(stawki netto) wynoszą:

  • 1) 1,87 zł na miesiąc – w odniesieniu do odbiorców końcowych pobierających energię elektryczną w gospodarstwie domowym (art. 70 ust. 1 pkt 1) Ustawy), zużywających rocznie poniżej 500 kWh energii elektrycznej (art. 74 ust. 7 pkt 1) Ustawy);
  • 2) 4,48 zł na miesiąc – w odniesieniu do odbiorców końcowych pobierających energię elektryczną w gospodarstwie domowym (art. 70 ust. 1 pkt 1) Ustawy), zużywających rocznie od 500 kWh do 1 200 kWh energii elektrycznej (art. 74 ust. 7 pkt 2) Ustawy);
  • 3) 7,47 zł na miesiąc – w odniesieniu do odbiorców końcowych pobierających energię elektryczną w gospodarstwie domowym (art. 70 ust. 1 pkt 1) Ustawy), zużywających rocznie powyżej 1 200 kWh do 2800 kWh energii elektrycznej (art. 74 ust. 7 pkt 3) Ustawy);
  • 4) 10,46 zł na miesiąc – w odniesieniu do odbiorców końcowych pobierających energię elektryczną w gospodarstwie domowym (art. 70 ust. 1 pkt 1) Ustawy), zużywających rocznie powyżej 2800 kWh energii elektrycznej (art. 74 ust. 7 pkt 4) Ustawy);
  • 5) 0,0762 zł/kWh – w odniesieniu do odbiorców końcowych innych niż określonych w art. 70 ust. 1 pkt 1) Ustawy (art. 70 ust. 1 pkt 2) Ustawy).

Stosownie do art. 70 ust. 1 pkt 1) Ustawy, stawka opłaty mocowej dla odbiorców końcowych pobierających energię elektryczną w gospodarstwie domowym płatna jest za punkt poboru energii elektrycznej rozumiany jako punkt w sieci elektroenergetycznej, w którym mierzony jest pobór energii elektrycznej przez układ pomiarowo – rozliczeniowy, określony w umowie o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej lub w umowie sprzedaży energii elektrycznej, lub w umowie kompleksowej.
1 w rozumieniu ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 106 ze zm.).

Zgodnie z art. 70 ust. 1 pkt 2) Ustawy, stawkę opłaty mocowej dla odbiorców końcowych innych niż określeni w art. 70 ust. 1 pkt 1) Ustawy stosuje się do wolumenu energii elektrycznej pobranej z sieci w wybranych godzinach doby.

Dodatkowo warto dodać, że wybrane godziny doby przypadające na godziny szczytowego zapotrzebowania na moc w systemie wyznaczone odrębnie dla kwartałów roku dostaw 2021 – na potrzeby obliczania opłaty mocowej należnej od odbiorców, o których mowa w art. 70 ust. 1 pkt 2) Ustawy zostały opublikowane w Informacji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 19 listopada 2020r, Nr 58/2020.2 Zgodnie z ww. informacją wybranymi godzinami doby dla każdego z czterech kwartałów roku dostaw 2021 – na potrzeby obliczania opłaty mocowej należnej od odbiorców, o których mowa w art. 70 ust. 1 pkt. 2 Ustawy jest piętnaście kolejnych godzin każdej doby przypadającej na dzień roboczy (dni od pon do pt z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy), przy przy czym pierwsza z tych godzin, każdego dnia rozpoczyna się o 7.00, a 15:00 – o 21.00.

 

informacje ze strony: https://www.ure.gov.pl/pl/urzad/informacje-ogolne/komunikaty-prezesa-ure/9133,Informacja-nr-582020.html

 

 

Chcesz zamontować panele w swojej firmie?

Chcesz otrzymać dofinansowanie?

Napisz do nas! kontakt@doradcyenergetyczni.com.pl  / +48 22 370 29 70

__________

Doradcy Energetyczni Sp. z o.o. to firma działająca od 2012 r. w całym kraju poprzez sieć doradców klienta i centralne biuro w Warszawie. Nasz zespół liczy 100 doświadczonych doradców energetycznych. Od 2012 doradzaliśmy ponad 3 000 klientom – o łącznym wolumenie ponad 1 000 GWh. Posiadamy kompleksową ofertę dla firm oraz osób prywatnych z zakresu: FOTOWOLTAIKA / GAZ / PRĄD / AUDYT 

__________