Program "Mój Prąd"

Ogłoszony 23 lipca program “Mój Prąd” skierowany jest do gospodarstw domowych, które zainwestowały bądź zamierzają inwestować w instalację fotowoltaiczną. Elektrownie o mocy od 2 do 10 kWp będą mogły otrzymać bezzwrotna dotację do 50 % kosztu kwalifikowanego nie więcej jednak niż 5000 zł na jedna instalację.

Najważniejsze założenia:

 • Jeżeli wnioskodawca otrzymał dofinansowanie lub jest w trakcie realizacji inwestycji fotowoltaicznej w ramach innego programu, nie może ubiegać się o ponowne wsparcie w ramach programu „Mój Prąd”;
 • Instalacja PV obejmuje panele fotowoltaiczne z niezbędnym oprzyrządowaniem;
 • Beneficjentem programu jest osoba fizyczna, która jest stroną umowy przyłączeniowej;
 • Wnioski o dofinansowanie składane będą z formie papierowej. Można je przesłać np. pocztą, kurierem lub złożyć osobiście w NFOŚiGW;
 • Kwalifikacja kosztów od dnia 23.07.2019 (datą poniesienia wydatku jest data opłacenia faktury);
 • Projekt nie może zostać zakończony (instalacja przyłączona przez OSD) przed ogłoszeniem naboru, natomiast projekt musi być zakończony na moment składania wniosku o dofinansowanie. To znaczy wnioski mogą być składane po zakupie i montażu instalacji PV, podpisaniu umowy dwustronnej z dystrybutorem energii  i zainstalowaniu licznika dwukierunkowego (co jest równoznaczne z zakończeniem inwestycji);
 • Wnioskodawca składa wniosek o dofinansowanie, który po zatwierdzeniu staje się umową o dofinansowanie oraz wnioskiem o płatność;
 • Do wniosku o dofinansowanie należy załączyć: fakturę za zakup i montaż instalacji PV, dowód zapłaty faktury, dokument potwierdzający instalację licznika dwukierunkowego wraz z danymi identyfikacyjnymi konkretnej umowy kompleksowej (wzór dokumentu zostanie opublikowany wraz z ogłoszeniem naboru na stronach NFOŚiGW);
 • Dofinansowanie może być udzielone jedynie na nowe urządzenia (wyprodukowane nie później niż 24 miesiące przed instalacją);
 • Projekt nie może dotyczyć wzrostu mocy już wcześniej zainstalowanej instalacji PV;
 • Beneficjent zobowiązany jest do zgody na ewentualne przeprowadzenie kontroli instalacji w okresie 3 lat od dnia wypłaty dofinansowania;
 • Beneficjent zobowiązany jest do zgody na przetwarzania i opublikowanie swoich danych osobowych (imię, nazwisko, miejscowość, moc instalacji);
 • Nie przewiduje się stosowania zabezpieczeń udzielonego dofinansowania.

Przewidziany budżet programu Mój Prąd to 1 MLD złotych. Inwestycja musi być ukończona w momencie składania wniosku i liczy się kolejność zgłoszeń a nabór trwa do wyczerpania środków.

Jak informuje Ministerstwo Energii nabór wniosków do programu Mój Prąd ma się rozpocząć z końcem sierpnia 2019 roku.  Dopłaty otrzymają wszystkie instalacje spełniające powyższe kryteria, których koszty zostały poniesione po 23 lipca 2019 r i liczyć ma się data opłacenia faktury.

Wymagane dokumenty do uzyskania dofinansowania:

 1. wniosku o dofinansowanie (czekamy na publikację wzoru przez NFOŚiGW),
 2. faktur za zakup i montaż instalacji PV,
 3. dowód opłacenia faktury
 4. dokumentem potwierdzającym instalację licznika dwukierunkowego przez OSD.

Doradcy Energetyczni pomagają w uzyskaniu środków i a dzięki naszym ekipom monterów realizujemy inwestycje w 1 miesiąc.

WAŻNA JEST KOLEJNOŚĆ ZGŁOSZEŃ. ZADBAMY ABYŚ MÓGŁ SKORZYSTAĆ Z PROGRAMU MÓJ PRĄD

 

Skontaktuj się z nami!

+48 22 370 29 70

kontakt@doradcyenergetyczni.com.pl

Umowa z Doradcą Energetycznym - fotowoltaika