Dotacja „Mój Prąd” 17 pytań i odpowiedzi!

Mój Prąd to rządowy program dotacji na eko energię, skierowany do gospodarstw domowych na terenie całej Polski. Projekt zakłada dofinansowanie instalacji fotowoltaicznych kwotą do 5 tys. zł. Ministerstwo zakłada, że dzięki wsparciu liczba instalacji na polskich domach zwiększy się o blisko 200 tysięcy, co da około 1000 MW mocy w instalacjach prosumenckich. Nowy program ma pomóc zrealizować zobowiązania klimatyczne wobec Unii Europejskiej. Nabór wniosków wystartował 30.08.2019 r i nadal trwa.

 

1/ Mój Prąd – kiedy rozpoczyna się program?

Terminem kwalifikacji kosztów jest 23 lipca 2019. Oznacza to, że w programie może wziąć udział każda instalacja opłacona w całości lub część po 23 lipca. Istotny jest termin wymiany licznika przez operatora systemu dystrybucyjnego (zakład energetyczny) – przyłączenie musi zostać wykonane po ogłoszeniu konkursu. Termin pierwszego naboru już ruszył i potrwa od 30.08.2019 r. do 20.12.2019 r. Termin kolejnego naboru rozpoczął się już 13 stycznia 2020 r. 

2/ Ile wyniesie dotacja z programu Mój Prąd ?

Wysokość dotacji z programu “Mój Prąd” będzie mogła pokryć do 50% kosztów kwalifikowanych instalacji fotowoltaicznej, nie będzie jednak mogła przekroczyć 5 tys. złotych. Ze względu na to, że koszt instalacji fotowoltaicznej zwykle przekracza 10 tys. zł w praktyce większość ubiegających się o dofinansowanie otrzyma maksymalną kwotę – 5 tys. zł. W programie można zamontować instalacje o mocy od 2 do 10 kWp. Dotacja ma formę bezzwrotnej pomocy finansowej.

3/ Mój Prąd – kto może skorzystać z programu?

Program “Mój prąd” skierowany jest do gospodarstw domowych w całej Polsce, a beneficjentami mogą zostać wyłącznie osoby fizyczne wytwarzające energię elektryczną na własne potrzeby. Wymaganiem jest zawarcie kompleksowej umowy regulującej kwestie związane z wprowadzeniem do sieci energii elektrycznej wytworzonej w instalacji fotowoltaicznej.

4/ Mój Prąd – kiedy złożyć wniosek?

Dofinansowanie z programu “Mój prąd” można otrzymać, gdy instalacja została zgłoszona po oficjalnym uruchomieniu programu. Osoby które już korzystają z instalacji fotowoltaicznej lub zgłoszą ją do zakładu energetycznego przed startem projektu, nie otrzymają dotacji. Wniosek trzeba będzie złożyć dopiero po zakończeniu inwestycji, wcześniej nie trzeba podejmować żadnych dodatkowych działań.

5/ Gdzie znaleźć wniosek o dofinansowanie z programu Mój Prąd ?

Wniosek jest dostępny na stronie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Należy złożyć go w formie papierowej z podpisem własnoręcznym wnioskodawcy w kopercie opatrzonej adnotacją „Program priorytetowy „Mój Prąd” lub online na portalu GOV.pl.

UWAGA! Od 31 marca można złożyć tylko e-wniosek.

6/ Mój Prąd inne programy, m.in ulga termomodernizacyjna oraz “Czyste Powietrze” jak mają się do siebie?

Prosument będzie mógł skorzystać z obowiązującej od początku 2019 r. ulgi termomodernizacyjnej (pozwalającej odliczyć instalację fotowoltaiczną od podstawy podatku), jednak obejmie ona jedynie wydatki poza wsparciem. “Mój prąd” nie będzie się łączyć również z dotacją w programie „Czyste Powietrze”.

7/ Czy skorzystanie z ulgi w podatku rolnym wyklucza otrzymanie dotacji z programu Mój Prąd?

Ulgi inwestycyjnej nie można łączyć z preferencyjnymi kredytami, pożyczkami, czy dotacjami pochodzącymi ze środków publicznych. W tym przypadku skorzystania z ulgi rolnej, nie można wystąpić o dofinansowanie z programu Mój Prąd.

8/ Czy dotacja w programie Mój Prąd jest opodatkowana?

Dotacja udzielona w ramach programu Mój Prąd przeznaczona na zakup i montaż mikroinstalacji fotowoltaicznej jest zwolniona z podatku PIT. To znaczy, że w przypadku otrzymania maksymalnej wartości dofinansowania, beneficjent otrzyma całość dotacji, czyli 5000 zł “na rękę”.

9/ Mój Prąd kto otrzyma dotację? 

Dofinansowania będą przyznawane na podstawie kolejności zgłoszeń, aż do wyczerpania limitu 1 mld zł czyli 200 tys. prosumentów.

10/ Wymagane dokumenty do wniosku Mój Prąd ?

Wymogiem przyznania dotacji będzie spełnienie warunków programu oraz przedstawienie stosownej dokumentacji:

  • kopia faktury za dostawę i montaż instalacji fotowoltaicznej opatrzona adnotacją „Zgłoszono do Programu priorytetowego Mój Prąd”;
  • dowodu zapłaty faktury/Oświadczenie o dokonanej zapłacie;
  • zaświadczenie Operatora Sieci Dystrybucyjnej potwierdzające montaż licznika wraz z numerem Punktu Poboru Mocy, w którym go zainstalowano;
  • klauzulę informacyjną dla wnioskodawców Programu priorytetowego Mój Prąd .

Wniosek składa się w terminach wskazanych w ogłoszeniu o naborze lub do wyczerpania środków.

Ocena wniosku według kryteriów dostępu dokonywana jest zgodnie z kryteriami dostępu określonymi w programie priorytetowym. Niespełnienie choć jednego z warunków skutkuje odrzuceniem wniosku, o czym wnioskodawca zostanie poinformowany na adres e-mail podany we wniosku.

Sprawdź jakie są najczęstsze błędy we wniosku „Mój Prąd” i dowiedz się jak ich uniknąć. Przeczytaj: Program Mój Prąd, poznaj 5 najczęstszych błędów we wnioskach!

11/ Czy można skorzystać z dotacji w przypadku instalacji fotowoltaicznej zakupionej na kredyt?

Tak, wystarczy przedstawić potwierdzenie z banku lub oświadczenie wykonawcy, że faktura została opłacona w całości lub kopie faktury z adnotacją “zapłacono przelewem”.

12/ Mój Prąd kiedy wypłaty środków?

Dotacje z programu “Mój Prąd” będą wypłacane po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku i zawarciu umowy o dofinansowanie. Informacje o podpisaniu umowy jest przekazywana beneficjentowi drogą elektroniczną.

13/ Regulamin oraz szczegóły dotacji Mój Prąd?

Pełen regulamin programu “Mój prąd” jest dostępny na stronie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej www.nfosigw.gov.pl.

14/ Programu Mój Prąd jaki jest budżet?

Program “Mój prąd” zaplanowany jest na lata 2019-2025 lub do wyczerpania budżetu, jest to aż 1 mld zł. Projekt będzie realizowany przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, który będzie wypłacał wsparcie. Pieniądze znajdują się już na rachunku NFOŚiGW i pochodzą między innymi z opłat za korzystanie ze środowiska.

15/ Czy mogę powiększyć aktualną instalację w programie Mój Prąd ?

Nie. Program Mój Prąd dotyczy wyłącznie nowych instalacji i nie może dotyczyć wzrostu mocy na zamontowanej już instalacji.

16/ Czy dotację z Mój Prąd można otrzymać na dwie instalacje?

Tak, beneficjent może złożyć więcej niż 1 wniosek. Dotacja udzielana będzie na konkretną instalację podłączoną do licznika dwukierunkowego w danym Punkcie Poboru Energii (PPE)

17/ Czy można otrzymać dofinansowanie na instalację wykonaną samodzielnie?

Tak, aby otrzymać dotację z programy “Mój Prąd”, wnioskodawcy którzy posiadają niezbędne kwalifikacje mogą dokonać samodzielnego montażu zakupionej mikroinstalacji PV.  Do wniosku należy dołączyć wtedy oświadczenie o samodzielnym montażu. 

 

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na temat instalacji fotowoltaicznych, zamówić bezpłatny kosztorys, napisz lub zadzwoń do nas!

Oddaj formalności w ręce specjalistów!

Dopilnujemy, aby proces montażu i zgłoszenie był dostosowany do programu “Mój Prąd”, tak abyś otrzymał dofinansowanie. Jeśli chcesz skorzystać z dotacji skontaktuj się z nami:

Doradcy Energetyczni Sp. z o.o.

ul. Nowoursynowska 101 D Warszawa

kontakt@doradcyenergetyczni.com.pl  / +48 22 370 29 70

__________

Doradcy Energetyczni Sp. z o.o. to firma działająca od 2012 r. w całym kraju poprzez sieć doradców klienta i centralne biuro w Warszawie. Nasz zespół liczy 100 doświadczonych doradców energetycznych. Od 2012 doradzaliśmy ponad 3 000 klientom – o łącznym wolumenie ponad 1 000 GWh. Posiadamy kompleksową ofertę dla firm oraz osób prywatnych z zakresu: FOTOWOLTAIKA / GAZ / PRĄD / AUDYT 

__________