Budowa farmy fotowoltaicznej, jak wygląda krok po kroku?

Pytania o farmę fotowoltaiczną pojawiają się coraz częściej. Postanowiliśmy spisać krok po kroku co należy zrobić czy mieć swoje pole z fotowoltaiką?

Proces budowy farmy fotowoltaicznej należy zacząć od dokumentacji, która może zniechęcić do całego przedsięwzięcia, ale po tym pójdzie już z górki! Cały proces można podzielić na kilka etapów, realnie zamknięcie całej inwestycji może zająć ok. 2 lata.

Jakie dokumenty należy przygotować przed uzyskaniem pozwolenia na budowę farmy PV?

Kiedy już mamy działkę spełniającą warunki do budowy farmy fotowoltaicznej, należy uzyskać decyzję środowiskową. Dokument, który wydaje Urząd Gminy lub Urząd Miasta informuje, w jaki sposób powinniśmy wykonać nasze przedsięwzięcie, aby nie naruszyć stanu środowiska. Zanim decyzja zostanie wydana, jest dodatkowo opiniowana przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska. Uzyskanie takiego dokumentu jest więc pierwszym krokiem do otrzymania pozwolenia na budowę. Zanim udamy się do urzędu, potrzebne jest przygotowanie poniższych dokumentów:

 • wniosek o wydanie decyzji środowiskowych,
 • karta informacyjna przedsięwzięcia,
 • wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
 • dokument potwierdzający tytuł prawny nieruchomości (w przypadku dzierżawy działki Umowa dzierżawy),
 • wypis z rejestru gruntów,
 • wypis dla działek w odległości 100 m od terenu przedmiotowego przedsięwzięcia z rejestru gruntów,
 • mapa ewidencyjna, która obejmuje działkę, na której będzie odbywała się inwestycja oraz wszystkie działki w odległości 100 m (z Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w starostwie powiatowym właściwym dla danej działki),
 • mapa z zaznaczonym obszarem, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie oraz przewidywanym obszarem, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie (obszar znajdujący się w odległości 100 m od granic terenu, na którym będzie realizowana inwestycja),
 • pełnomocnictwo dla osób upoważnionych przez Wnioskodawcę do występowania w jego imieniu (jeżeli takie jest udzielone np. w ramach dzierżawy działki), do tego dowód wniesienia opłaty skarbowej za pełnomocnictwo,
 • numer KRS spółki (właściciela inwestycji),

Z jakimi dokumentami do urzędu gminy?

Kiedy dysponujemy decyzją środowiskową, udajemy się do urzędu gminy w celu uzyskania warunków zabudowy. Jest to konieczne w przypadku, gdy działka, na której będziemy stawiać farmę fotowoltaiczną, nie posiada planu zagospodarowania przestrzennego. Warto zauważyć, że obszar Polski w większej części nie jest objęty tym planem.

Co należy przygotować, aby ubiegać się o warunki zabudowy?

 • wniosek o ustalenie warunków zabudowy,
 • mapa zasadnicza (w skali 1 : 1000 – zamówiona u geodety lub wydana przez starostwo powiatowe, do wniosku potrzebne są 2 egzemplarze mapy,
 • opisowe oraz graficzne przedstawienie inwestycji,
 • decyzja środowiskowa,
 • dowód wniesienia opłaty skarbowej,
 • pełnomocnictwo dla osoby upoważnionej przez wnioskodawcę do występowania w jego imieniu,
 • dowód wniesienia opłaty skarbowej za pełnomocnictwo.

Co dalej?

Celem naszej przyszłej farmy jest wytwarzanie energii elektrycznej, która docelowo ma trafić do odbiorcy końcowego. Ostatnią rzeczą na tym etapie jest więc otrzymanie warunków przyłączeniowych do sieci energetycznej. W przypadku tego dokumentu należy się porozumieć z właściwym dla danego regionu Operatorem Sieci Dystrybucyjnej. Przygotujmy do tego:

 • plan zabudowy na mapie sytuacyjno-wysokościowej, określający usytuowanie przyłączanego obiektu względem istniejącej sieci,
 • wypis z KRS potwierdzający działalność gospodarczą,
 • umowa dzierżawy i wypis z ksiąg wieczystych,
 • uproszczony wypis z rejestru gruntów,
 • decyzja o warunkach zabudowy,
 • katalogi i certyfikaty podzespołów (szczegółowy zestaw dokumentacji urządzeń, które zostaną zainstalowane na farmie),
 • planowany elektryczny schemat wewnętrzny źródła,
 • pełnomocnictwo dla osób upoważnionych przez Wnioskodawcę do występowania w jego imieniu (jeżeli takie jest udzielone),
 • dowód wniesienia opłaty za przyłączenie.

Ostatnia prosta: pozwolenie na budowę?!

Proces powstawania farmy fotowoltaicznej jest budową, na którą potrzebne jest pozwolenie. W tej sprawie zgłaszamy się do Urzędu Wojewódzkiego z dokumentami:

 • wniosek o pozwolenie na budowę,
 • projekt budowlany (sporządzony przez licencjonowanego projektanta, specjalizującego się w farmach fotowoltaicznych),
 • decyzję środowiskową,
 • warunki zabudowy,
 • kopia dokumentu potwierdzającego tytuł prawny Wnioskodawcy (Inwestora) do korzystania z nieruchomości,
 • dowód wniesienia opłaty administracyjnej.

Jeszcze TYLKO koncesja!

Wytwarzanie energii elektrycznej w źródłach o łącznej mocy powyżej 50 MW wymaga uzyskania koncesji. Jednak przed tym, musimy wnioskować o wydanie promesy koncesji, która jest obietnicą uzyskania właściwej koncesji. W związku z tym należy się udać do Urzędu Regulacji Energetyki wraz z wymaganymi dokumentami:

 • dokumentacja spółki:
  • odpis KRS,
  • zaświadczenie o nadaniu NIP,
  • aktualna dokumentacja potwierdzająca zarejestrowanie przedsiębiorcy jako podatnika od towarów i usług,
  • wykaz podmiotów mających znaczący wpływ lub sprawujących kontrolę,
  • informacja z Krajowego Rejestru Karnego,
  • oświadczenie o nie byciu w upadłości,
  • oświadczenie o braku zarzutów odnośnie przestępstw związanych z inwestycją,
  • opis dotychczasowej działalności oraz biznesplan na nową,
  • dokumentacja potwierdzająca tytuł prawny do obiektów i instalacji niezbędnych,
  • informacje o sieciach oraz urządzeniach i instalacjach oraz osobach pracujących wraz z ich kwalifikacjami,
  • dowód zapłaty opłaty skarbowej,
 • dokumentacje techniczne:
  • opis parametrów technicznych urządzeń,
  • charakterystyka odbiorców energii,
  • decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu,
  • pozwolenie na budowę,
  • warunki techniczne przyłączenia oraz umowę przyłączenia,
 • dokumenty potwierdzające dysponowanie środkami do funkcjonowania przedsiębiorstwa:
  • roczny bilans planowanych przychodów i kosztów,
  • zestawienie planowanej sprzedaży energii elektrycznej za okres min. 3 lat,
  • sprawozdanie finansowe za okres 3 lat,
  • gwarancje bankowe i ubezpieczeniowe,
  • aktualne zaświadczenie z banku wraz z głównym rachunkiem, obroty Wn i Ma, zdolności płatnicze i kredytowe,
  • zaświadczenie o niezaleganiu z płatnościami do ZUS (nie starsze niż 3 miesiące),
  • zaświadczenia o niezaleganiu z płatnościami do US (nie starsze niż 3 miesiące).

Mamy to! Stawiamy farmę!

Po otrzymaniu wszystkich wymienionych wyżej, dokumentów i pozwoleń, nasza działka może stać się placem budowy farmy fotowoltaicznej. Na tym etapie powinien być sporządzony projekt wykonawczy i mogą rozpocząć się prace przygotowawcze, związane z odpowiednim przygotowaniem działki, m.in. budowa drogi dojazdowej, montaż ogrodzenia, czy próby palowania. W tym czasie, powinien na teren dotrzeć niezbędny sprzętm.in inwertery, panele fotowoltaiczne, elementy konstrukcyjne, stacja transformatorowa). 

Zakończenie budowy oznacza zgłoszenie Operatorowi Systemu Dystrybucyjnego gotowości do przyłączenia farmy do sieci. Następnie zawieramy umowę przyłączenia, po której następuje odbiór końcowy.

Zaczynamy produkcję energii!

Ostatnią rzeczą, którą powinniśmy dopełnić przed sprzedażą energii, jest otrzymanie koncesji na jej produkcję. Po zakończeniu budowy należy mieć przygotowaną po wykonawczą mapę geodezyjną, z którą udajemy się do Urzędu Regulacji Energetyki. Do ostatniego zbioru dokumentów poza mapą, dołączamy trzyletni bilans finansowy przychodów i strat, przyznaną promesę oraz pozwolenie na użytkowanie. Kiedy otrzymamy koncesję na produkcję i sprzedaż energii elektrycznej ze słońca, możemy legalnie dostarczać energię do naszych odbiorców.

 

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o dofinansowaniu eko energii w swoim mieście lub gminie?

Chcesz otrzymać dofinansowanie?

Napisz do nas! kontakt@doradcyenergetyczni.com.pl  / +48 22 370 29 70

__________

Doradcy Energetyczni Sp. z o.o. to firma działająca od 2012 r. w całym kraju poprzez sieć doradców klienta i centralne biuro w Warszawie. Nasz zespół liczy 100 doświadczonych doradców energetycznych. Od 2012 doradzaliśmy ponad 3 000 klientom – o łącznym wolumenie ponad 1 000 GWh. Posiadamy kompleksową ofertę dla firm oraz osób prywatnych z zakresu: FOTOWOLTAIKA / GAZ / PRĄD / AUDYT 

__________