Agroenergia 2019 - nabór wniosków

Agroenergia 2019 – nabór wniosków

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłosił nabór wniosków o dofinansowanie w ramach programu priorytetowego „Agroenergia”.

Nabór wniosków dotyczy działań mających ograniczyć negatywny wpływ na środowisko, następujących przedsięwzięć m.in:

 • Przedsięwzięcia dotyczące budowy nowych jednostek wytwórczych wraz z podłączeniem ich do sieci dystrybucyjnej/przesyłowej, w których do produkcji energii wykorzystuje się:energię ze źródeł odnawialnych,
  • energię ze źródeł odnawialnych,
  • ciepło odpadowe,
  • ciepło pochodzące z kogeneracji.
 • Przedsięwzięcia zgodne z „Obwieszczeniem Ministra Energii z dnia 23 listopada 2016 r. w sprawie szczegółowego wykazu przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej” mające na celu poprawę efektywności energetycznej, a także zmierzające ku temu zmiany technologiczne w istniejących obiektach, instalacjach
  i urządzeniach technicznych, m.in.:
  • Technologie racjonalizacji zużycia energii elektrycznej,
  • Technologie racjonalizacji zużycia ciepła,
  • Modernizacje procesów przemysłowych w zakresie efektywności energetycznej.

Beneficjenci Agroenergia 2019:

Tylko rolnicy indywidualni. Za rolnika indywidualnego uważa się osobę fizyczną będącą właścicielem, użytkownikiem wieczystym, samoistnym posiadaczem lub dzierżawcą nieruchomości rolnych, których łączna powierzchnia użytków rolnych nie przekracza 300 ha oraz co najmniej od 5 lat zamieszkałą w gminie, na obszarze której jest położona jedna z nieruchomości rolnych wchodzących w skład gospodarstwa rolnego i prowadzącą przez ten okres osobiście to gospodarstwo.

Intensywność dofinansowania

 • Dofinansowanie w formie pożyczki do 100% kosztów kwalifikowanych,
 • Dofinansowanie w formie dotacji do 40% kosztów kwalifikowanych nie więcej niż 800,00 tys. zł. 

Dofinansowanie w formie pożyczki:

 1. kwota pożyczki: od 100,00 tys. zł do 2 000,00 tys. zł,
 2. oprocentowanie pożyczki: na warunkach preferencyjnych: WIBOR 3M + 50 pb, nie mniej niż 2 % w skali roku,
 3. na warunkach rynkowych (pożyczka nie stanowi pomocy publicznej): oprocentowanie na poziomie stopy referencyjnej ustalanej zgodnie z komunikatem Komisji Europejskiej w sprawie zmiany metody ustalania stóp referencyjnych i dyskontowych (Dz. Urz. UE C 14, 19.01.2008, str. 6), 
 4. odsetki z tytułu oprocentowania spłacane są na bieżąco w okresach kwartalnych. Pierwsza spłata na koniec kwartału kalendarzowego, następującego po kwartale, w którym wypłacono pierwszą transzę środków,
 5. okres finansowania – pożyczka może być udzielona na okres nie dłuższy niż 15 lat liczony od daty planowanej wypłaty pierwszej transzy pożyczki do daty planowanej spłaty ostatniej raty kapitałowej,
 6. okres karencji – przy udzielaniu pożyczki może być stosowana karencja w spłacie rat kapitałowych, liczona od daty wypłaty ostatniej transzy pożyczki do daty spłaty pierwszej raty kapitałowej, lecz nie dłuższa niż 12 miesięcy od daty zakończenia realizacji przedsięwzięcia, f) pożyczka nie podlega umorzeniu.

Minimalny poziom, wymagany dla pozytywnej oceny wniosku, wynosi 60 % możliwych do uzyskania punktów.

Kryteria zasadności realizacji przedsięwzięcia (max 40 pkt)

 • Ocena planowanego efektu ekologicznego – wpływ na realizację wskaźników programu priorytetowego.
 • Poziom zaspokojenia własnych potrzeb energetycznych wnioskodawcy.
 • Zastosowanie odnawialnych źródeł energii

Kryterium wykonalności przedsięwzięcia Agroenergia 2019

 • Ocena uzasadnienia wyboru przyjętego rozwiązania/technologii.
 • Ocena realności wdrożenia przyjętego rozwiązania (w tym: możliwość utrzymania trwałości rzeczowej i ekologicznej, realistyczny harmonogram wdrażania z uwzględnieniem posiadanych  pozwoleń i harmonogramu pozyskiwania pozostałych) .
 • Ocena przygotowania instytucjonalnego do wdrożenia przyjętego rozwiązania (czy możliwe jest sprawne wdrożenie projektu i jego trwałość instytucjonalna – ocena dotyczy również podmiotu upoważnionego do ponoszenia kosztów)

Kryterium efektywności kosztowej

 • Ocena wysokości  kosztów pod warunkiem zaakceptowania ich kwalifikowalności w poszczególnych kategoriach.

Wnioskodawca nie może znajdować się w złej sytuacji finansowej
Moc instalacji  dla systemów fotowoltaicznych – o zainstalowanej mocy elektrycznej od 50 kWp do 1 MWp

Maksymalny jednostkowy koszt inwestycyjny brutto do 2,5 mln zł/MW

POMAGAMY PRZYGOTOWAĆ WNIOSEK

Przeczytaj również: “Mój Prąd” – nowy program mający wesprzeć instalacje PV

Chcesz oszczędzać na energii w domu lub firmie?

Chcesz otrzymać dofinansowanie?

Napisz do nas! kontakt@doradcyenergetyczni.com.pl  / +48 22 370 29 70

__________

Doradcy Energetyczni Sp. z o.o. to firma działająca od 2012 r. w całym kraju poprzez sieć doradców klienta i centralne biuro w Warszawie. Nasz zespół liczy 100 doświadczonych doradców energetycznych. Od 2012 doradzaliśmy ponad 3 000 klientom – o łącznym wolumenie ponad 1 000 GWh. Posiadamy kompleksową ofertę dla firm oraz osób prywatnych z zakresu: FOTOWOLTAIKA / GAZ / PRĄD / AUDYT 

__________